Abakáda ang tawag sa pangkat ng mga titik o letra sa wikang Tagalog at kumakatawan sa
tawag sa apat na unang titik nitó (A-Ba-Ka-Da).

Ang abakáda ay binubuo ng 20 titik: A,B, K, D, E, G, H, I , L, M, N, Ng, O, P, R, S , T,
U, W, Y.

Lima rito ang patinig (A, E, I, O , U) at labinlima ang katinig.

Ang mga titik na ito ang ginamit sa pagtuturo ng Wikang Pambansa bilang pagsunod sa atas
ng 1935 Konstitusyon. Sinusundan ng abakada ang papantig na pagbigkas ng mga titik ng wikang
Tagalog na kalapit na kalapit rin sa mga sagisag ng baybáyin, ang sinaunang paraan ng
pagsulat ng mga Tagalog.

Sa pagbabago ng konsepto ng Wikang Pambansa tungo sa Pilipino at sakâ Filipino ay nadagdagan
rin ang titik ng abakada. Pinalitan ito ng pinagyamang alpabeto na may 31 titik noong dekada
1970. Labing-isang titik ang idinagdag mula sa alpabetong Espanyol.

Kaugnay ng 1987 Konstitusyon at ng pagpapahayag sa Filipino bilang Wikang Pambansa,
nirebisa at naging 28 ang titik ng alpabeto ng wikang Filipino. Pinanatili ang 20 titik
ng abakada kasáma ang mga titik na C, F, J,Ñ, Q, V, X, Z at tinawag alinsunod sa
alpabetong Ingles maliban sa katutubong NG.

Pinagmulan: Kermit Agwas

Mungkahing Basahin: