Ang Ilokano pag galing ng handaan

Amerikano: Love the food

Ilokano: Uhm,  awan met ramraman na day pansit, awan pay sagpaw na!


Amerikano: Hurry up guys! We are late!

Ilokano: Dardarasen yo. Naudi tayo dyay pakilanitanen, Naibos tu met lang dyay shanghaiyen!


May nag-aaway

Amerikano: Please guys, stop fighting!

Ilokano: Teh nakitak kuskusilapan naka! Nu syak kanyam ipungot pungot ko ata!


Nagulat

Amerikano: Oh! God damn!

Ilokano: Ay! Uki ti padi!!!


Pag kumidlat

Amerikano: Oh my god! That's scary!

Ilokano: Idepen yo dayta TV! Takaban yo ti lupot ta madi makimat!!!


May naaksidente sa kanto

Amerikano: That was an accident prone area

Ilokano: Adda talaga mangal-ala nga white lady dita!!!


May aso sa kalsada

Amerikano: Stay calm,walk normally

Ilokano: Ukinam, kagatim day dilam! Haan ka agtartaray! Nangina patandok!


Nahilo at nagsuka

Amerikano: Relax, drink some water. Guys, call the doctor

Ilokano: Agala kayo bulong marunggay! Saplit saplitan yo! Naaanungan ata, inkayo ipapekpekell


Pinagmulan: Adbreihture

Mungkahing Basahin: